DZIAŁALNOŚĆ

Fundacja Ogród Serca powstała w 2008 roku z inicjatywy Moniki Kowner. Od tego czasu zrealizowała wiele projektów, oraz inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia ludzi potrzebujących. Nasza misja to:

– promocja integracji społecznej;
– rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
– pomoc wspomagająca rozwój domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
domów samotnej matki;
– pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
– działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych;
– ochrona i promocja zdrowia;
– działalność charytatywna;
– promocja i organizacja wolontariatu;
– działalność kulturalna, edukacyjna, oświatowa;
– działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
– organizowanie działań sportowych dla osób niepełnosprawnych;
–   wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony sportowego dziedzictwa kulturowego;
– promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kultury fizycznej i sportu.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
2) rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz  integracji zawodowej  i społecznej;
3) organizację szkoleń, warsztatów;
4) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej  młodzieży
5) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji, nauki, kultury i sztuki;
6) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spektakli teatralnych na różne okoliczności oraz koncertów charytatywnych;
7) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów opieki;
8) współpracę z organami administracji publicznej, w tym organami samorządu terytorialnego i instytucjami publicznymi w zakresie realizacji celów statutowych;
9) współdziałanie z organizacjami społecznymi, organizacjami wyznaniowymi i prywatnymi sponsorami w zakresie realizacji celów statutowych;
10) nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
11) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz dzieci, osób ubogich, niepełnosprawnych i starszych;
12) organizowanie zbiórek pieniężnych i pozyskiwanie sponsorów wśród firm w kraju i zagranicą;
13) prowadzenie działalności wydawniczej;
14) organizowanie akcji wspierających ideę wolontariatu;
15)wspieranie, rozwój i promocję sportu, kultury fizycznej również wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
16)  podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

Scroll to Top