STATUT

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja Ogród Serca zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Monikę Kowner, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep. A 2248/2008 przed notariuszem Robertem Wicińskim dnia 13-go listopada2008r. działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz.U. z 1991r., Nr 46, poz. 203,z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§4

2. Możliwe jest jej tłumaczenie na język obcy w kontaktach z zagranicznymi podmiotami.

§5

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§6

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§7

1. Realizacja zadań statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji.

§8

Fundacja posiada logo, który stanowi załącznik nr 1.

§9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§10

Celem Fundacji jest w szczególności:

 • promocja integracji społecznej;
 • rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
 • pomoc wspomagająca rozwój domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych,domów samotnej matki;
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność charytatywna;
 • działalność kulturalna, edukacyjna, oświatowa;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 • organizowanie działań sportowych dla osób niepełnosprawnych;
 • wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony sportowego dziedzictwa kulturowego;
 • promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kultury fizycznej i sportu.
 • integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych,zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych

§11

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 2. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej;
 3. organizację szkoleń,warsztatów;
 4. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji, nauki,kultury i sztuki;
 6. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spektakli teatralnych na różne okoliczności oraz koncertów charytatywnych;
 7. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów opieki;
 8. współpracę z organami administracji publicznej, w tym organami samorządu terytorialnego i instytucjami publicznymi w zakresie realizacji celów statutowych;
 9. współdziałanie z organizacjami społecznymi, organizacjami wyznaniowymi i prywatnymi sponsorami w zakresie realizacji celów statutowych;
 10. nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
 11. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz dzieci, osób ubogich, niepełnosprawnych i starszych;
 12. organizowanie zbiórek pieniężnych i pozyskiwanie sponsorów wśród firm w kraju i zagranicą;
 13. prowadzenie działalności wydawniczej;
 14. organizowanie akcji wspierających ideę wolontariatu;
 15. wspieranie, rozwój i promocję sportu, kultury fizycznej również wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
 16. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.
 17. Działania wskazane w §11 ust.1 pkt 1) – 16) mogą być prowadzone przez Fundację w formie nieodpłatnej.
 18. Działania wskazane w §11 ust.1 pkt 1), 2), 3),5), 6), 7), 13), 15) i 16) mogą być prowadzone przez Fundację także w formie odpłatnej.

§12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1500zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), z czego 500zł (słownie: pięćset złotych) przeznaczone jest na działalność statutową, pozostałe 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na przyszłą działalność gospodarczą oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z :
  • darowizn, spadków, zapisów;tak w gotówce, jak i w naturze, przekazanych przez inne osoby  fizyczne oraz osoby prawne z kraju i zagranicy;
  • dotacji i subwencji od osób prawnych;
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  • dochodów z majątku Fundacji;
  • dochodów z działalności gospodarczej;
  • innych źródeł, w tym odsetek od lokat bankowych, dopłat z Unii Europejskiej.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób z którymi członkowie organów, pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przy sposobienia, opieki lub kurateli;
 • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

Zarząd Fundacji

§17

 1. Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z od 2 do 3 członków.
 3. Fundator na stałe wchodzi w skład Zarządu i staje na jego czele jako Prezes.
 4. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania nowych członków Zarządu jest Prezes Zarządu.
 5. W przypadku śmierci lub braku zdolności do wypełniania obowiązków przez Prezesa Zarządu czynności związane z powoływaniem i odwoływaniem nowych członków Zarządu wykonuje wytypowany do tego celu członek Zarządu.
 6. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Po upływie 5 lat Prezes Zarządu może ją przedłużyć na czas nieokreślony lub powołać nowy Zarząd, a także powołać Radę Fundacji w czasie, w którym uzna za konieczne do dalszego rozwoju i istnienia Fundacji.
 7. W Fundacji tworzy się zgromadzenie konsultacyjno-doradcze z udziałem członków Zarządu, członków Rady Fundacji oraz pracowników Fundacji, które ma stanowić forum dla dyskusji nad działalności Fundacji. Zarząd Fundacji zwołuje i prowadzi obrady zgromadzenia.

§18

 1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:
 • złożenia rezygnacji przez członka Zarządu;
 • odwołania z pełnienia funkcji;
 • śmierci członka Zarządu.

§19

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działań Fundacji, a w szczególności:
  • kierowanie bieżącą działalnością;
  • realizacja celów statutowych;
  • uchwalanie planów działania oraz planów finansowych Fundacji;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  • przyjmowanie subwencji,darowizn, spadków i zapisów;
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  • podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie i likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Posiedzenia zwołuje prezes Zarządu drogą elektroniczną lub listem poleconym najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem spotkania wraz z proponowanym tematem obrad.
 5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w tym Prezesa Zarządu, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich jego członków.
 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie.

Rada Fundacji

§21

 1. Organem kontrolnym i opiniującym Fundacji jest Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 3 członków.
 3. Kadencja Rady trwa 5 lat.
 4. Pierwszy skład Rady powołuje Prezes Zarządu. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek:
  • złożenia rezygnacji przez członka Rady;
  • odwołania członka przez pozostałych członków Rady;
  • śmierci członka
 6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§22

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • Kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji
 • Ocena pracy Zarządu
 • Przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych Fundacji
 • Opiniowanie projektów uchwał Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.
 • Zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§23

Członkowie Rady Fundacji:

 • nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z jego członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ  V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§24

 1. Fundacja do realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej Fundacji.
 3. Zarząd w drodze uchwały podejmie decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w momencie, w którym uzna za niezbędne i konieczne do dalszego funkcjonowania Fundacji.

§25

 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami może być przeznaczona jedynie na realizację celów statutowych Fundacji wymienionych w §10 niniejszego statutu.
 2. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

§26

 1. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej określa w drodze uchwały Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  • Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,
  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,
  • Działalność portali internetowych – 63.12.Z,
  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – 18.13.Z,
  • Pozostałe drukowanie – 18.12.Z,
  • Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
  • Wydawanie książek – 58.11.Z,
  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z,
  • Organizacja szkoleń i warsztatów – 85.59.B,
  • Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, nauki, kultury i sztuki – 63.91.Z,
  • Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z,
  • Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spektakli teatralnych na różne okoliczności oraz koncertów charytatywnych – 90.04.Z,
  • Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 87.30.Z,
  • Prowadzenie domów opieki – 87.30.Z,
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, nauki, kultury, sztuki – 56.60.Z,
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z,
  • Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych – 88.10.Z.

§27

 1. Fundacja prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 4. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2017 roku.

ROZDZIAŁ  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

 1. Zmiana statutu Fundacji może dotyczyć zmiany celu powołania Fundacji.
 2. Wszelkie decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji

§29

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wskutek wyczerpania środków na działalność.

§30

 1. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji.
 2. Likwidator Fundacji podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności: kończy jej bieżące sprawy, ściągnie wierzytelności i wypełni zobowiązania.
 3. O likwidacji Fundacji powiadamia się Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji zostaną przekazane na cele określone w §10 niniejszego statutu.

Łódź, 21.11.2016r.

Fundator

Monika Kowner

Scroll to Top